Bảo vệ và phát triển rừng ven biển

Ngày 22-1-2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu chung của Đề án là phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh.

Trên cơ sở đó, Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể là trồng mới hơn 46 nghìn héc-ta, nâng tổng diện tích rừng ven biển đến năm 2020 lên hơn 356 nghìn héc-ta và độ che phủ rừng ven biển từ 16,9% (năm 2014) lên 19,5% vào năm 2020. Sau một thời gian triển khai thực hiện Đề án, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Việc thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, mọi thành phần xã hội, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức quốc tế đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Đến nay, các tỉnh, thành phố ven biển đã trồng mới được 9.191 ha và trồng phục hồi được 3.194 ha rừng ven biển; riêng năm 2017, đã trồng mới được 1.723 héc-ta rừng phòng hộ ven biển, phục hồi được 993 héc-ta rừng ngập mặn và rừng chắn gió, cát.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, kết quả trồng rừng ven biển vẫn đạt thấp (mới đạt 44,5% theo kế hoạch) và đạt 20% nhiệm vụ của Đề án. Nguyên nhân là do việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện ở một số địa phương thiếu quyết liệt; tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch cho trồng rừng ven biển sang mục đích khác, xâm lấn đất rừng để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các hoạt động trái phép khác vẫn diễn biến phức tạp. Có nơi trở thành điểm nóng chưa được xử lý đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả trồng rừng ven biển. Bên cạnh đó, số liệu thống kê, báo cáo về hiện trạng diện tích, diễn biến rừng ven biển còn bất cập, chưa chính xác và thiếu thống nhất.

Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển cần coi việc quản lý, bảo vệ rừng ven biển là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng ven biển sang mục đích khác; không chuyển loại rừng đặc dụng ven biển sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Bên cạnh đó, cần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển để sản xuất, kinh doanh, làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng; kiện toàn các ban quản lý rừng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách để quản lý, bảo vệ chặt chẽ rừng ven biển, không để xâm lấn, phá rừng trái phép. Các tỉnh, thành phố ven biển cần giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, rà soát toàn bộ các dự án trồng rừng ven biển đã có quyết định phê duyệt, bố trí đất để trồng rừng và có biện pháp bảo vệ chặt chẽ rừng trồng; ưu tiên triển khai trồng rừng ven biển ngay từ đầu năm 2018 khi điều kiện thời vụ thuận lợi.