Giảm tới 20% phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
Theo đó, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm từ 10% đến 20% đối với từng mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp (công nhận lâm phần tuyển chọn; công nhận vườn giống; công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống).

Cụ thể, dự thảo sửa đổi điểm 2, 3, 4 phần II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt Nội dung Đơn vị

tính

Mức thu

(đồng)

II Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp
2 Công nhận lâm phần tuyển chọn 01 giống 600.000
3 Công nhận vườn giống 01 vườn giống 2.500.000
4 Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống 01 lô giống 600.000

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.