Điều kiện tổ chức chủ trì dự án khuyến nông Trung ương

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về điều kiện đối với tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án khuyến nông Trung ương.

Theo dự thảo, dự án khuyến nông Trung ương (dự án) là dự án do Bộ trưởng phê duyệt có mục tiêu, phạm vi, nội dung hoạt động, kết quả và kinh phí phù hợp với chương trình khuyến nông Trung ương, thời gian thực hiện từ 1 đến 3 năm. Dự án được xây dựng trên cơ sở tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận. Dự án được thực hiện ở quy mô liên tỉnh, trừ trường hợp đặc thù do Bộ trưởng quyết định.

Tổ chức chủ trì dự án phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chức năng, nhiệm vụ và có tổ chức chuyên trách về hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực, sản phẩm của dự án. Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp sau: Đã chủ trì dự án khuyến nông có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”; giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ; sử dụng kinh phí dự án khuyến nông không đúng mục đích và quy định.

Dự thảo nêu rõ, ưu tiên lựa chọn tổ chức có kinh nghiệm hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Chủ nhiệm dự án phải đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ đại học trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung của dự án; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; đảm bảo đủ thời gian thực hiện dự án; có chứng chỉ đào tạo về phương pháp và kỹ năng khuyến nông do Trung tâm khuyến nông Quốc gia cấp. Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp sau: Chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước, hoặc dự án khuyến nông có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt” hoặc có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, dự án.

Theo dự thảo, mỗi cá nhân chỉ làm chủ nhiệm 1 dự án khuyến nông trong cùng thời điểm, trường hợp vượt quá 1 dự án do Bộ trưởng quyết định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.