Đề xuất sửa đổi quy định về trồng rừng thay thế

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ảnh minh họa

Quy định về tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế, Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT nêu rõ: Sau khi phương án trồng rừng thay thế được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt, chủ dự án phải tổ chức thiết kế trồng rừng thay thế theo quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh và quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế theo đúng phương án và thiết kế; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định về tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế như sau: Trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế, sau khi phương án trồng rừng thay thế được UBND cấp tỉnh phê duyệt, chủ dự án phải tiến hành lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổ chức thực hiện và nghiệm thu kết quả trồng rừng thay thế. Trường hợp trồng rừng thay thế từ kinh phí do các chủ dự án nộp tiền về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng sẽ thực hiện theo quy định tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế đối với các dự án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng, nghiệm thu kết quả trồng rừng thay thế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh (Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT).

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thời gian trồng rừng thay thế, đảm bảo đạt tiêu chí thành rừng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế của chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được đề xuất như sau: Đối với chủ dự án tự trồng rừng thay thế, hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi diện tích rừng trồng thay thế đủ tiêu chí thành rừng, được cấp thẩm quyền nghiệm thu. Đối với chủ dự án nộp tiền trồng rừng thay thế, hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh xác nhận đã nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.