CARE tuyển cố vấn

Tổ chức  CARE International tại Việt Nam 01 cố vấn để hỗ trợ 2 dự án:

1. The Technologically Enhanced Agricultural Livelihoods (TEAL)

2. Women’s Economic Empowerment through Agriculture Value Chain Enhancement (WEAVE).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ Online tại địa chỉ: Procurement1@care.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.