Hỗ trợ định canh, định cư bình quân 15 triệu đồng/hộ

ThienNhien.Net – Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, dự kiến hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/hộ định canh, định cư để làm nhà ở, phát triển sản xuất.


Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng: Đối với điểm định canh, định cư xen ghép, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho ngân sách cấp xã với mức 20 triệu đồng/hộ, để sử dụng vào việc bồi thường đất ở, đất sản xuất cho hộ dân sở tại bị thu hồi giao cho hộ định canh, định cư theo chế độ quy định, phần còn lại sử dụng để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã.

Đồng thời hỗ trợ kinh phí áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất 3 năm đầu, mỗi năm 30 triệu đồng/thôn, bản (điểm định canh, định cư tập trung).

Về hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh, du cư thực hiện định canh, định cư, dự thảo đề xuất hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/hộ định canh, định cư để làm nhà ở, phát triển sản xuất, mua lương thực 6 tháng đầu tính từ khi đến điểm định canh, định cư và nước sinh hoạt; mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ và từng mục đích do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Đối với hộ định canh, định cư xen ghép theo kế hoạch được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà.

Cũng theo dự thảo, tiếp tục thực hiện chính sách, kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các công trình tại các điểm định canh, định cư tập trung được tiếp tục đầu tư là các công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ (đang đầu tư dở dang hoặc chưa khởi công).

Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, bao gồm: Bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất ở, đất sản xuất; san gạt đất ở (tạo nền nhà) cho các hộ đến định canh, định cư; khai hoang tạo quỹ đất sản xuất; đường giao thông tới điểm định canh, định cư; công trình điện sinh hoạt tới điểm định canh, định cư tập trung; công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất; công trình nước sinh hoạt; lớp học, nhà mẫu giáo.