Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Dự thảo này đề xuất quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính, áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Dự thảo Thông tư kèm theo 4 phụ lục: 1- Mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính; 2- Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính; 3- Đánh giá chất lượng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính; 4- Siêu dữ liệu địa giới hành chính.

Dự thảo nêu rõ, cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được xây dựng, cập nhật từ hồ sơ địa giới hành chính các cấp đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, được phép đưa vào lưu trữ và sử dụng. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính được thực hiện khi có những thay đổi về địa giới hành chính do thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị hành chính theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ địa giới hành chính điều chỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.