Lập BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam trên cơ sở Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng (Ủy viên thường trực); Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Y tế; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc thực hiện những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Ban Chỉ đạo có Cơ quan thường trực đặt tại Bộ Quốc phòng do đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Thủ trưởng cơ quan thường trực.