15 tiêu chí đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 với 15 tiêu chí cho từng lĩnh vực cụ thể.

Nguồn: