Đề xuất nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Khí tượng Thủy văn

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và tiếp nhận bộ phận quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tại Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn đi vào hoạt động, phục vụ công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và công tác phòng, chống thiên tai phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn là hết sức cần thiết, tạo nên hành lang pháp lý quan trọng giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Theo dự thảo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ,nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư về khí tượng thủy văn; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, dự án, đề án về khí tượng thủy văn; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá về khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; theo dõi hoạt động các trạm khí tượng thuỷ văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn; tổ chức bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia; quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn; tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn; truyền phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia; phát tin chính thức cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên phạm vi cả nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền, phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định; chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định của pháp luật; quản lý, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu về giám sát biến đổi khí hậu trong việc xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia; tham gia đánh giá khí hậu quốc gia, tham gia xây dựng, hướng dẫn sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn, theo dõi hoạt động khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương.

Cơ cấu tổ chức

Theo dự thảo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn bao gồm 7 đơn vị tham mưu, tổng hợp và 17 đơn vị sự nghiệp. Trong đó, các đơn vị tham mưu, tổng hợp gồm: 1. Văn phòng Tổng cục; 2. Vụ Chính sách và Pháp chế; 3. Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn; 4. Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn; 5. Vụ Kế hoạch – Tài chính; 6. Vụ Tổ chức cán bộ; 7. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

17 đơn vị sự nghiệp gồm: 1. Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn; 2. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương; 3.Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn; 4. Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn; 5. Tạp chí Khí tượng Thủy văn; 6. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn; 7. Đài Khí tượng cao không; 8. Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn; 9. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc; 10. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc; 11. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; 12. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ; 13. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; 14. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ; 15. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ; 16. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; 17. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.