Tìm giải pháp tích tụ tập trung đất đai cho nền nông nghiệp quy mô lớn

ThienNhien.Net – Để xây dựng nền nông nghiệp quy mô lớn hiện đại, ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi phải tích tụ, tập trung được quỹ đất phù hợp.

Sáng nay (14/4), tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp. Hội nghị do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức.

Tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô lớn là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại (Ảnh minh họa: KT)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Việt Nam luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Phó Thủ tướng cho biết, mục tiêu được đặt ra là xây dựng một nền nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại; năng suất, chất lượng cao, thông qua ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến. Để đạt được mục tiêu này, một trong những đòi hỏi là phải tích tụ, tập trung được quỹ đất phù hợp để tổ chức sản xuất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chính vì vậy, chủ trương khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thông qua mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa gắn với thị trường.

Đến nay, thực tế đã có nhiều mô hình và phương thức thực hiện tích tụ, tập trung đất đai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số bất cập cần tiếp tục giải quyết cả về lý luận và thực tiễn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách tích tụ, tập trung đất đai đến các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, cần tập trung phân tích tác động tích cực, tiêu cực của việc bỏ quy định về hạn mức tích tụ đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và không hạn chế đối tượng được tích tụ đất trồng lúa.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tích tụ ruộng đất nhưng phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp; tích tụ ruộng đất nhưng không làm nghèo người dân, không để người dân mất việc làm, nghèo đói. Các ý kiến thảo luận cần tập trung giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung ruộng đất với giải phóng sức lao động trong nông nghiệp; giữa tập trung ruộng đất với ổn định, nâng cao đời sống của người dân.