Tiếp tục tham vấn dự án thủy điện Pak Beng

ThienNhien.Net – Ngày 4/4/2017, đại diện các quốc gia Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã họp mặt tại tỉnh Oudomxay trong cuộc họp thứ hai của Nhóm Công tác Ủy ban Liên hợp (JCWG) về Quy trình Thông Báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) đối với Dự án thủy điện Pak Beng. Trong cuộc họp, các bên tham gia đã thảo luận về Bản dự thảo Báo cáo Rà soát Kỹ thuật lần thứ nhất cho Dự án thủy điện Pak Beng do các chuyên gia thuộc Ban thư ký Ủy hội Sông Mê Kông (MRCS) thực hiện.

Từ những rà soát ban đầu, các chuyên gia MRCS đã đặt ra các vấn đề liên quan đến dữ liệu và phương pháp luận được sử dụng trong quy hoạch và thiết kế dự án, các thiết kế vận chuyển phù sa, đường đi của cá, âu thuyền và cấu trúc an toàn đập. Từ đó, báo cáo đã đặt ra một số nghi vấn cũng như khuyến nghị ban đầu nhằm tiếp tục hoàn thiện báo cáo rà soát kỹ thuật của Ủy hội. Báo cáo này dự kiến sẽ được công bố trước diễn đàn các bên trong khu vực lần thứ hai, dự kiến tổ chức vào ngày 05/05/2017 tại Vientiane.

Sông Mê Kông, nơi dự kiến xây dựng đập Pak Beng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Tại cuộc họp, các đại diện của Campuchia và Thái Lan cũng chia sẻ quan điểm từ đợt Tham vấn/Chia sẻ thông tin quốc gia đầu tiên tại mỗi nước.

Ngày 05/04/2017 các thành viên nhóm công tác cũng đã đến thăm khu vực xây dựng Dự án thủy điện Pak Beng nhằm tìm hiểu thêm về các điều kiện của dự án, thông qua tiếp xúc trực tiếp với đơn vị phát triển dự án, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Lào, cùng các cộng đồng địa phương.

Quy trình Tham vấn trước diễn ra trong 6 tháng đã chính thức khởi động kể từ ngày 20/06/2016. Cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác JCWG được tổ chức tại Vientiane vào ngày 12/01/2017 nhằm thông báo và thảo luận nhiều vấn đề then chốt, kêu gọi mối quan tâm, hiểu biết chung và đồng thuận nhằm đảm bảo quy trình tham vấn 6 tháng diễn ra thành công.

Diễn đàn tham vấn các bên liên quan trong khu vực lần thứ nhất về dự án Pak Beng được tổ chức vào ngày 22-23/02/2017 tại Luang Prabang. Các khuyến nghị cho Ủy ban Liên hợp sẽ được JCWG đưa ra trong cuộc họp cuối cùng dự kiến tổ chức vào tháng 6/2017.

Đan Khuê (Theo MRC)