Đề xuất quy chế Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Theo dự thảo, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Hội đồng) là tổ chức tư vấn có nhiệm vụ xem xét, đánh giá tính pháp lý, hợp lý nội dung của các đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đề xuất nhân sự của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề xuất nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa

Cơ quan Thường trực Hội đồng

Về cơ quan Thường trực Hội đồng, theo dự thảo, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Cơ quan Thường trực Hội đồng đối với Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan Thường trực Hội đồng đối với Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo dự thảo, cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá tính phù hợp pháp luật và chất lượng kỹ thuật đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá nhân đã nộp theo hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các Ủy viên Hội đồng tham gia kiểm tra thực địa khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng; đề xuất với Chủ tịch Hội đồng để tổ chức phiên họp Hội đồng và báo cáo các vấn đề liên quan đến phiên họp. Thông báo, chuyển tài liệu và mời Uỷ viên Hội đồng, khách mời, Chủ đầu tư, Chủ nhiệm đề án tham gia phiên họp Hội đồng sau khi lịch họp Hội đồng đã được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá đề án đóng cửa mỏ sau khi đã được chỉnh lý, bổ sung theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng và các tài liệu liên quan khác để hoàn chỉnh thủ tục trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; lập hồ sơ chứng từ phục vụ việc thanh quyết toán các hoạt động của hội đồng; lưu giữ, quản lý hồ sơ và tài liệu các phiên họp Hội đồng; thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản về kết luận của phiên họp Hội đồng.

Dự thảo cũng đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Thư ký Hội đồng, Ủy viên phản biện đề án, Ủy viên Hội đồng…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.