Siết chặt quản lý quy hoạch, đầu tư, vận hành các công trình thủy điện

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm quản lý chặt chẽ việc lập quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện (Quyết định số 396/QĐ-BCT ban hành ngày 10.02.2017).

Bộ Công Thương sẽ tiến hành rà soát việc thực thi các quy định với các hồ thủy điện.

Theo Bộ Công Thương, nội dung của Kế hoạch hành động là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện, bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường – xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công Thương sẽ tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác của các cơ quan, đơn vị liên quan (bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án…). Trong đó, cần đánh giá tình hình bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ này của các sở công thương các tỉnh có thủy điện; việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư dự án thủy điện; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng công trình.

Rà soát kỹ nội dung các quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa thủy điện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông, QTVH hồ chứa của chủ đập thủy điện; tổng hợp thông tin về các hồ chứa chưa tuân thủ quy định về việc lập, trình phê duyệt QTVH; đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh.

Bộ Công Thương cũng giao Tổng cục Năng lượng làm đầu mối phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đập thủy điện và các đơn vị liên quan tổ chức, phối hợp thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương.

Nguồn: