Phê duyệt Ðề án phát triển công nghiệp môi trường đến năm 2025

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025. Mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường sẽ trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước.

Ðề án phấn đấu phát triển công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu hướng thế giới. Ðồng thời, đạt năng lực sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 70 đến 80% nhu cầu thiết bị xử lý cấp nước và nước thải, 60 đến 70% nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn, 70 đến 80% nhu cầu thiết bị xử lý khí thải, 40 đến 50% nhu cầu thiết bị quan trắc môi trường, 60 đến 70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi trường; 40 đến 50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo, xuất khẩu 20 đến 30% các sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường…

Nguồn: