Hà Giang: Diện tích rừng trồng mới đạt trên 103% kế hoạch

ThienNhien.Net – Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có diện tích rừng và đất qui hoạch cho phát triển lâm nghiệp chiếm trên 71% diện tích đất tự nhiên của tỉnh (vào khoảng 554.140 ha).

Vì vậy, công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Người dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tham gia trồng rừng

Theo báo cáo của ngành chức năng, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh Hà Giang đã trồng mới được 5.894,4 ha rừng, vượt hơn 220 ha, đạt 103,4% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích trồng rừng phòng hộ là 443 ha; diện tích trồng rừng sản xuất đạt trên 800 ha và trên 420 ha rừng trồng thay thế, còn lại là diện tích rừng trồng sau khai thác.

Để thực hiện tốt công tác trồng rừng, trong năm 2016, các ngành chức năng của Hà Giang đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai rà sóat các diện tích đất lâm nghiệp có khả năng trồng và phát triển rừng trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch rừng trồng mới phù hợp với diện tích đất lâm nghiệp của từng địa phương.

Bên cạnh đó, các huyện thành phố trong tỉnh cũng chủ động, linh hoạt trong xây dựng và triển khai kế hoạch trồng rừng; khuyến khích người dân và các doanh nghiệp tham gia trồng rừng chủ động gieo ươm cây giống phù hợp với điều kiện địa hình, đất đai, khí hậu của từng địa phương.

Trong công tác triển khai trồng rừng trong năm 2016, có thể kể đến một số địa phương đạt kết quả cao như huyện Vị Xuyên, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2016, toàn huyện Vị Xuyên đã hoàn thành trồng mới 360 ha rừng sản xuất, đạt 100% kế hoạch được giao.

Để hoàn thành sớm kế hoạch về trồng rừng, huyện Vị Xuyên đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, huyện cũng chủ động nguồn cây giống trong công tác trồng rừng.

Điều nổi bật trong năm 2016 về trồng rừng của Vị Xuyên là huyện đã triển khai trồng mới 5 ha rừng keo tập trung với nguồn cây giống được nhập khẩu từ Úc; đây là giống keo phát triển nhanh, tỷ lệ cây sống cao và cho chất lượng gỗ tốt hơn so với các giống keo bản địa.

Cùng với huyện Vị Xuyên, trong năm 2016, huyện Hoàng Su Phì cũng đẩy mạnh quyết tâm từ cấp chính quyền đến các xã, thị trấn và người dân trong quá trình phát triển rừng trồng mới. Trong 10 tháng đầu năm 2016, toàn huyện Hoàng Su Phì đã hoàn thành trồng mới 350 ha rừng, trong đó có 50 ha rừng phòng hộ, 300 ha rừng trồng cây phân tán.

Tuy còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai công tác trồng rừng, nhưng trong năm 2016, tỉnh Hà Giang đã đạt và vượt mức so với kế hoạch trồng rừng đã đề ra. Hiện nay, các ngành chức năng và các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố đang tích cực chỉ đạo người dân và các doanh nghiệp tham gia trồng rừng, triển khai các biện pháp chăm sóc và bảo vệ tốt những diện tích rừng đã trồng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác trồng rừng.