An Giang: Loại bỏ khỏi quy hoạch 12 khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi vừa phê duyệt nội dung báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, nội dung chủ yếu là điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi quy hoạch một số khu vực khoáng sản đã được phê duyệt tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, bao gồm:

Điều chỉnh quy hoạch 24 khu vực với tổng diện tích 5.335,06 ha và trữ lượng, tài nguyên dự báo 112.673.285 m3. Diện tích giảm 107,74 ha và trữ lượng, tài nguyên dự báo giảm 62.420.923 m3. Trong đó có 2 khu được tách ra từ 1 khu cũ; khu Xuân Tô bao gồm 2 loại khoáng sản cát xây dựng và cát san lấp; 4 khu vực điều chỉnh phân kỳ giai đoạn 2021-2030 với tổng diện tích 401,3 ha và trữ lượng, tài nguyên dự báo 5.137.698 m3.

Tỉnh cũng loại bỏ khỏi quy hoạch 12 khu vực với tổng diện tích 1.526,69 ha. Đồng thời bổ sung quy hoạch 7 khu vực với tổng diện tích 375,5 ha và trữ lượng, tài nguyên dự báo 12.316.770 m3. Trong đó, khu Bắc Núi Cấm bao gồm 2 loại khoáng sản cát xây dựng và cát san.