Bộ TN&MT thành lập Tổ công tác về xử lý ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác rà soát danh mục Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, xác định danh mục dự án đề xuất đưa vào Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo Hội đồng thẩm định danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định, Tổ công tác gồm có 9 thành viên do ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Tổ trưởng; các thành viên khác gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Văn phòng Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Tiêu chí rà soát các dự án ưu tiên xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2016 – 2020.

Tiêu chí rà soát các dự án ưu tiên xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2016 – 2020
(Kèm theoQuyết định số 2331ngày 7/10/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT)

A. Đối với dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái môi trường:

Tiêu chí số 1: Bãi chôn lấp chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quy định (Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg); địa phương còn nhận trợ cấp ngân sách Trung ương; dự án chưa được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương.

Tiêu chí số 2: Bãi chôn lấp nằm gần khu dân cư (khoảng cách gần nhất đến khu dân cư dưới 1000m) hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường (không có công trình bảo vệ môi trường; không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác; gần các nguồn bị tác động như: khu vực nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, nguồn cấp nước sinh hoạt, trục đường giao thông).

Tiêu chí số 3: Thực hiện biện pháp đóng cửa hoặc thực hiện cả biện pháp đóng cửa và biện pháp nâng cấp, cải tạo bãi chôn lấp chất thải rắn.

Tiêu chí số 4: Thực hiện biện pháp nâng cấp, cải tạo bãi chôn lấp chất thải rắn.

B. Đối với dự án về xử lý ô nhiễm hóa chất bảo vê thực vật tồn lưu gồm:

Tiêu chí số 1: Các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu nằm trong Quyết định số 1946/QĐ-TTg; Các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 24/BC-BTNMT;

Tiêu chí số 2: Các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách;

Tiêu chí số 3: Các điểm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nằm trong khu vực dân cư, có mức độ rủi ro cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội;

Tiêu chí số 4: Các điểm tồn lưu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

C. Đối với dự án Lưu vực sông

Tiêu chí số 1 : Các dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 03 lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy, sông cầu và hệ thống sông Đồng Nai;

Tiêu chí số 2: Các dự án chuyển tiếp của Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015;

Tiêu chí số 3: Các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách;

Tiêu chí số 4: Dự án đã được địa phương lập, thẩm định và phê duyệt. Nội dung…

 

Nguồn: