Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hà Nội

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 270,98 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.