Nghịch lý công ty môi trường gây … ô nhiễm môi trường !?