ENV tuyển Điều phối chương trình

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV http://www.thiennhien.org/) đang tuyển 01 Điều phối chương trình, làm việc tại Hà Nội.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email nhanhien.env@gmail.com
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/201