WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển 01 Tư vấn đánh giá về quy hoạch nuôi trồng và sử dụng đất, làm việc tại Cần Thơ.

Liên hệ:

Chương trình Nuôi trồng thủy sản, WWF Việt Nam – Văn phòng tại Cần Thơ
Tầng 3, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Email: thang.phandang@wwf.panda.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.