Khai thác khoáng sản – Dân thiệt hại, trách nhiệm quản lý nhà nước và bất cập về luật pháp