Đức tài trợ gần 5 triệu Euro cho bảo tồn rừng Việt Nam

ThienNhien.Net – Một dự án trị giá gần 5 triệu Euro nhằm thiết lập các điều kiện cần thiết để bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng Việt Nam đã được Chính phủ CHLB Đức tài trợ thông qua Bộ Hợp tác, Phát triển Kinh tế Liên Bang (BMZ).

Dự án mang tên “Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam” dự kiến kéo dài trong 3 năm (2015 – 2018) với tổng kinh phí 5 triệu Euro, trong đó vốn đối ứng Việt Nam chiếm 4.500 Euro.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Vụ Bảo tồn Thiên nhiên (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) sẽ cùng phối hợp thực hiện Dự án nhằm hướng đến mục tiêu tổng thể là cải thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực quản lý nhà nước và thực hiện các sáng kiến quốc tế về lâm nghiệp.

Trong thời gian đầu, Dự án tập trung thực hiện tăng cường thể chế ở cấp Trung ương và triển khai thí điểm tại địa phương được lựa chọn. Tiếp đó, Dự án sẽ vận dụng những bài học kinh nghiệm từ thành quả của các chương trình, dự án, sáng kiến để hỗ trợ công tác xây dựng mới và sửa đổi chính sách ở cấp quốc gia trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Kết quả mong đợi sau 3 năm thực hiện là có thể hài hòa 70% các văn bản pháp luật liên quan đến bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng do Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT chủ trì sửa đổi hay xây dựng; xây dựng hai kế hoạch hoặc quy định quốc gia về phát triển năng lực liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học cho các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm bảo tồn và quản lý rừng, trong đó có cân nhắc đến vấn đề giới; áp dụng các bài học kinh nghiệm của Dự án vào quá trình thực hiện chiến lược quốc gia về REDD+ và kế hoạch hành động quốc gia về FLEGT/TLAS ở Việt Nam.