Hà Nội chỉ đạo thanh tra, đình chỉ khai thác khoáng sản trái phép

ThienNhien.Net – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 5547/UBND-TNMT yêu cầu các sở, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi giấy phép khai thác thuộc thẩm quyền đối với các đơn vị vi phạm.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Công thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

“Đối với các dự án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì đình chỉ hoạt động hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; kiểm tra việc buôn bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp,” công văn nêu rõ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên sông. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, trong đó, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã và tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải báo cáo kịp thời và đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.