Vấn đề hôm nay: Còn bao nhiêu cây cổ thụ bị đốn nữa?