Phá dỡ tàu biển cũ: Phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Dự thảo thông tư Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng đang được Bộ TN&MT lấy ý kiến để hoàn thành, tạo hành lang pháp lý kiểm soát tác động môi trường của hoạt động phá dỡ tàu biển.

Theo đó, cơ sở phá dỡ tàu biển phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng như quản lý chất thải nguy hại, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm nước, kiểm soát ô nhiễm không khí và các biện pháp bảo vệ môi trường khác. Khi xảy ra sự cố môi trường, chủ cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó kịp thời, đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Nếu vượt quá khả năng ứng phó thì báo cáo khẩn cấp với cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xử lý.