Sơn La tăng cường thanh, kiểm tra trong sử dụng tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Đó là một trong những nhiệm vụ chủ đạo của ngành TN&MT tỉnh Sơn La trong năm 2015 đã được Sở TN&MT đặc biệt chú trọng.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong năm 2014, năm 2015 Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là công tác cấp phép, tuyên truyền, quy hoạch và thanh, kiểm tra.

Cụ thể, về công tác cấp phép, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Đến thời điểm tháng 11/2014, Sở TN&MT đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp được 18 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước cũng được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao như : Tuyên truyền Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Môi trường thế giới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp và cộng đồng nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; thông qua các cuộc thanh kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước chấp hành tốt; đồng thời xử phạt các đơn vị không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật…

Sơn La luôn chú trọng quản lý tài nguyên nước. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Sơn La luôn chú trọng quản lý tài nguyên nước. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Với mục tiêu: Công tác khai thác tài nguyên nước phải đảm bảo khai thác hợp lý, bền vững, có hiệu quả, khai thác phải gắn với bảo vệ tài nguyên nước. Dự án Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt, đồng thời Sở TN&MT đã tổ chức công bố, triển khai thực hiện để làm cơ sở phân bổ nguồn nước phục vụ cho việc khai thác tài nguyên nước phát triển các ngành kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm tháng 11/2014, Quy hoạch đã hoàn thành và đang trình UBND tỉnh Sơn La phê duyệt nhằm đáp ứng mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, phục vụ đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sơn La.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được tỉnh Sơn La quan tâm thường xuyên; tập trung vào các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Sở TN&MT đã chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra. Kịp thời xử lý các sai phạm trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Đến tháng 11/2014, đã tổ chức 2 cuộc thanh tra, 1 cuộc kiểm tra. Trong đó: 1 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đất đai đối với 3 đơn vị; 1 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, đất đai đối với hoạt động khai thác khoáng sản của 3 đơn vị (có khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhưng chưa có giấy phép); 1 cuộc kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải và chấp hành các quy định về môi trường, đất đai đối với 02 đơn vị trên địa bàn tỉnh.