Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Dự án này được thực hiện trong 3 năm (2015 – 2018) với tổng kinh phí thực hiện là 4.950.000 Euro.

Mục tiêu dài hạn của Dự án là hỗ trợ thiết lập cần thiết nhằm bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở cấp trung ương và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam, góp phần thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh.

Mục tiêu cụ thể là hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ và phát triển rừng bền vững với trọng tâm là bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam; tăng cường năng lực các cơ quan quản lý nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội về công tác quản lý và phát triển rừng bền vững với mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng; chuyển giao kinh nghiệm liên quan đến đa dạng sinh học từ các sáng kiến quốc tế liên quan đến lâm nghiệp.

Kết quả chính Dự án sẽ mang lại là hoàn thiện hệ thống văn bản về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng; tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội về công tác quản lý và phát triển rừng; trao đổi, áp dụng và phổ biến các kinh nghiệm liên quan đến đa dạng sinh học từ các sáng kiến quốc tế liên quan đến lâm nghiệp; giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+); tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) và Chứng chỉ rừng.