Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

ThienNhien.Net – Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 413.692 ha, chiếm 87,28% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Trong cơ cấu đất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất rừng sản xuất với 141.498 ha, tương đương 34,2% diện tích đất nông nghiệp; ngoài ra là 87.370 ha đất rừng phòng hộ; diện tích đất trồng cây lâu năm 70.439 ha và 24.740 ha là đất trồng lúa.

Theo Quy hoạch đến 2020, diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh là 54.861 ha. Cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 12.087 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp do bị chuyển mục đích sử dụng.

Chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần chú trọng thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

UBND tỉnh Quảng Trị quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh.