Mức thu phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Liên Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thông tư quy định rõ mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được chia thành 2 trường hợp.

Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò, mức phí như sau:

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)
Từ 1 tỷ đồng trở xuống 2.000.000
Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 4.000.000
Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 6.000.000
Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng 8.000.000
Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 10.000.000
Từ trên 100 tỷ đồng 12.000.000

Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, mức phí như sau:

Diện tích khu vực đấu giá Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)
Từ 0,5ha trở xuống 2.000.000
Từ trên 0,5 ha đến 2 ha 4.000.000
Từ trên 2 ha đến 5 ha 6.000.000
Từ trên 5 ha đến 10 ha 8.000.000
Từ trên 10ha đến 50 ha 10.000.000
Từ trên 50 ha 12.000.000

Đối với khu vực khoáng sản thuộc quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, HĐND cùng cấp quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù hợp nhưng không vượt quá mức quy định trên.

Theo Thông tư, đối với Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách Trung ương, 30% cho ngân sách địa phương; còn đối với Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp thì nộp 100% cho ngân sách địa phương.

Trường hợp khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nằm trên địa bàn 2 tỉnh, 2 huyện trở lên thì tỷ lệ nộp ngân sách mỗi địa phương xác định theo tỷ lệ diện tích khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2014.