Xử lý 6.900 lít dầu gần Vịnh Hạ Long: Vẫn chờ các bộ, ngành