Đẩy mạnh điều tra, quản lý tài nguyên, môi trường biển

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm hướng tới mục tiêu đặt ra của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển tầm nhìn đến năm 2020.

Sáng 14/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên- môi trường biển đã họp tổng kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2014.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, kết quả các dự án trọng điểm trong lĩnh vực như: Dự án điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, hải sản vùng biển Việt Nam; Quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển; Dự án nguyên cứu, điều tra tiềm năng khí hidrate; Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo quan trọng, đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, hệ thống quan trắc,…

Theo đánh giá chung, các dự án, nhiệm vụ triển khai của lĩnh vực điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên- môi trường biển đều đảm bảo khối lượng công việc, tiến độ và bố trí kinh phí. Một số dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu và phát huy tác dụng trên thực tiễn.

Tuy nhiên, ở một số dự án còn tình trạng chậm tiến độ và thiếu đồng bộ. Giai đoạn 2006-2012 vẫn còn 7 dự án, hạng mục chưa được nghiệm thu, trong khi tiến độ xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 -2020 còn chậm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ ở các dự án có tính chất liên địa phương,…

Nguyên nhân chính của tình trạng này là các đơn vị thực hiện dự án chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc trình hồ sơ, tài liệu để phục vụ rà soát, thẩm định, nghiệm thu cấp Nhà nước, một số dự án thiếu nguồn lực triển khai theo tiến độ phê duyệt,…

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan quan tâm và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm hướng tới mục tiêu đặt ra của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên- môi trường biển tầm nhìn đến năm 2020.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức nghiệm thu 7/8 dự án đã kết thúc, tiến độ triển khai các dự án khác. Trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản, cơ chế liên quan theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án.

Lưu ý việc xây dựng, trình ban hành quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin cho các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị khai thác, sử dụng kịp thời, hiệu quả các kết quả điều tra thuộc Đề án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến về vấn đề cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư cho việc triển khai các dự án đã phê duyệt, triển khai ở giai đoạn vừa qua mà đến nay chưa được thực hiện hoặc phải tạm dừng do không bố trí đủ vốn.