Tiếp tục dự án loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) viện trợ từ nguồn tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (CEF) đến hết ngày 31/12/2015.

Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam” nhằm loại bỏ các rào cản năng lực đối với quá trình loại trừ các hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, thuộc nhóm POP (các hóa chất hữu cơ khó phân hủy) một cách bền vững ở Việt Nam.

3 mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng lực tạo điều kiện loại bỏ các nguồn tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật POP; tiêu hủy tất cả các nguồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật đã phát hiện; nâng cao công tác quản lý hóa chất để ngăn chặn nhập khẩu và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật POP.

Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, quyết sách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, đã được Quốc hội thông qua ngày 9/11/2011, trong đó có nội dung khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu vực ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.