Sử dụng cả nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm do hạn hán