Thanh tra phát hiện vi phạm 190.428ha đất

ThienNhien.Net – Ngày 14/11, Bộ TN&MT cho biết, từ năm 2012 đến hết tháng 10/2013, thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai 173 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, có 43 cuộc kiểm tra hành chính và 130 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ. Ngành đã thu nộp ngân sách gần 71 tỷ đồng; xử phạt hành chính gần 28 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực đất đai, ngành đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 190.428 ha đất, đã xử lý 105.037ha đất. Đồng thời, truy thu nộp ngân sách hơn 60 tỷ đồng, xử phạt hành chính gần 4 tỷ đồng, xử lý khác gần 2,75 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực môi trường, đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với 669 tổ chức. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 22 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, đã tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản đối với 351 tổ chức và cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 800 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, đã tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 36 đơn vị. Trong đó xử phạt hành chính 18 tổ chức với số tiền 278 triệu đồng.

Ngành đã tiến hành 7 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về TN&MT tại 7 tỉnh, TP. Qua thanh tra, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 20 tổ chức với số tiền hơn 884 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị thu hồi 254.583m2 đất và thu hồi gần 2,6 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ không đúng quy định…

Từ năm 2012 đến hết tháng 10/2013, Bộ TN&MT đã tiếp nhận 7.554 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đơn thư chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai với 7.361 lượt đơn (chiếm 97,45%); các lĩnh vực còn lại 193 đơn (chiếm 2,55%). Trong đó có 4.521 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý; số đơn phải xử lý 2.840 đơn.