Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho 2 tỉnh: Vĩnh Long; Quảng Trị quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 217.909,5 m2 đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án; UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chuyển mục đích sử dụng 41,47 ha đất để thực hiện 10 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 2 tỉnh trên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phải báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10/7/2013.