Khung chính sách Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách tái định cư và Khung chính sách dân tộc thiểu số của Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các phương pháp quản lý tổng hợp trong quản lý tài nguyên nước và các ngành liên quan tại các quốc gia nhằm hỗ trợ việc phát triển bền vững và công bằng trên quy mô toàn lưu vực.

Dự án cũng hỗ trợ và cung cấp dữ liệu cho Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Uỷ hội.

Dự án được xây dựng dựa trên 3 hợp phần chính:

Hợp phần vùng cung cấp khung hỗ trợ hợp tác vùng thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở hạ lưu vực sông Mê Công.

Hợp phần xuyên biên giới nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong thực hiện quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới.

Hợp phần quốc gia do các quốc gia thành viên Uỷ hội quản lý nhằm tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại từng quốc gia.