Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Quảng Nam, Quảng Ngãi

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 2 tỉnh: Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Với 1.043.837ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam sẽ có khoảng 857.627 ha đất nông nghiệp, chiếm 82,16% diện tích đất toàn tỉnh.

Trong đó nhiều nhất là đất rừng phòng hộ chiếm tới 38,21% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 327.700 ha. Ngoài ra là 258.442 ha đất rừng sản xuất, 133.780 ha đất rừng đặc dụng, 53.097 ha đất trồng lúa. Cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 68.782 ha đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp.

Còn theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Ngãi thì đến năm 2020, tỉnh này có 165.610 ha đất rừng sản xuất; 130.450 ha đất rừng phòng hộ; 39.800 ha đất trồng lúa. Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi là 70.131 ha.

Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh: Quảng Nam và Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.

Đồng thời, chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.