Quảng Nam dành 22 tỷ đồng bảo vệ rừng tự nhiên

ThienNhien.Net – Ngày 16/5, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Truyền cho biết: UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm 2013 cho các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí khoán bảo vệ rừng: 9,8 tỷ đồng, kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng: 7,1 tỷ đồng và kinh phí khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 5,2 tỷ đồng…

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời giao Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và giám sát các địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đảm bảo đúng quy định…