Khánh Hòa: Đất nông nghiệp chiếm hơn 61% vào năm 2020

ThienNhien.Net – Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Khánh Hòa vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 323.963 ha, chiếm 61,97% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Trong cơ cấu đất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất rừng phòng hộ với 111.000 ha, tương đương 34,26%; ngoài ra là 108.000 ha đất rừng sản xuất; diện tích đất trồng cây lâu năm 32.418 ha; đất trồng lúa 21.183 ha .

Theo Quy hoạch đến 2020, diện tích đất phi nông nghiệp là 86.354 ha. Cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 20.974 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Ngoài ra cũng có 29.824 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng làm đất nông nghiệp.

Đến 2020, diện tích đất rừng phòng hộ của tỉnh Khánh Hòa là 111.000 ha (Ảnh: ThienNhien.Net)
Đến 2020, diện tích đất rừng phòng hộ của tỉnh Khánh Hòa là 111.000 ha (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.

Tỉnh Khánh Hòa cũng cần chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.