Xây dựng Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

220313_KT_nongnghiepcncThienNhien.Net – Tại Thông báo 118/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý đề nghị của tỉnh Phú Yên và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên nằm trong quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Phú Yên cần tham khảo, rút kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để hoàn thiện Đề án, thực hiện tổ chức quản lý, đầu tư, hoạt động hiệu quả, có cách làm phù hợp với đặc thù, điều kiện sản xuất nông nghiệp của Tỉnh và vùng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ liên quan khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; trình Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước vào cuối quý III năm 2013.

Khi xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ liên quan cần nghiên cứu đề xuất về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đối với từng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nguyên tắc, cơ cấu đầu tư tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện.