Triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

ThienNhien.Net – Ngày 31/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tới dự và phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mục đích quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – một trong những đạo luật quan trọng, gắn bó trực tiếp và mật thiết đến đời sống mỗi người dân, đến sự nghiệp phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, HĐND, UBND các cấp căn cứ vào nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, triển khai tốt việc thảo luận, lấy ý kiến đến mọi tầng lớp trên tinh thần dân chủ, công khai, khoa học với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Việc lấy ý kiến đến mọi tầng lớp nhân dân cần được tổng hợp đầy đủ, chính xác để đảm bảo mọi ý kiến được trân trọng và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật. Các địa phương thường xuyên báo cáo tình hình triển khai, các vướng mắc, khó khăn để Chính phủ kịp thời chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tải toàn văn trên báo Nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang thông tin điện tử của HĐND, UBND các tỉnh, thành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với tất cả các chương, điều khoản, hiệu lực, kỹ thuật trình bày các quy định của dự thảo Luật.

Các tổ chức, người dân có thể góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm lấy ý kiến (cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem); tổ chức thảo luận tại các hội nghị, hội thảo cấp khu vực hoặc địa phương…

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 1/2 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.