Hà Nội: Mức phí môi trường mới trong khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Từ ngày 1/1/2013, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

181212_MT_KenhNguHanh
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn nộp phí với biểu mức cụ thể như đá làm vật liệu xây dựng thông thường; các loại đá khác (đá làm ximăng, puzolan, khoáng chất công nghiệp…) là 3.000 đồng/tấn; các loại cát khác (cát san lấp, cát xây dựng…) trừ cát vàng, cát làm thủy tinh 4.000 đồng/m3; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; đất sét, đất làm gạch, ngói 2.000 đồng/m3; đất làm cao lanh 7.000 đồng/m3; nước khoáng thiên nhiên 3.000 đồng/m3; than bùn 6.000 đồng/tấn.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản kim loại và không kim loại khác không có quy định mức thu cụ thể tại biểu mức thu trên thì áp dụng mức thu tối đa quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/5/2011 của Chính phủ.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại biểu mức thu phí trên.

Theo quy định mới việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn TP, đ ối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá, tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ.

Mức thu phí đấu giá tài sản cụ thể như giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá dưới 50 triệu đồng thì mức thu bằng 5% giá trị tài sản bán được; từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng thì mức thu là 2,5 triệu cộng 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu; từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng thì mức thu là 16,75 triệu cộng 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ; từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng thì mức thu là 34,75 triệu cộng 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ; từ trên 20 tỷ đồng thì mức thu là 49,75 triệu cộng 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá.

Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, cụ thể: Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống thì mức thu là 50.000 đồng/hồ sơ; từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng thì mức thu là 100.000 đồng/hồ sơ; từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thì mức thu là 150.000 đồng/hồ sơ; từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ; trên 500 triệu đồng thì mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.