Hội nghị khoa học quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 12/12, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội, thu hút sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học đến từ nhiều bộ, ngành, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông.

Mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông và các viện nghiên cứu để từ đó định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học tập trung thảo luận 3 chuyên đề: công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ đời sống và phát triển xã hội; Nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; Nghiên cứu khoa học giáo dục về giảng dạy sinh học ở trường đại học và phổ thông.

Trình bày báo cáo tại phiên họp toàn thể, GS.TSKH Trương Quang Học (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) kiến nghị: Với tầm quan trọng và tính bức thiết của nghiên cứu, giảng dạy Sinh học hiện nay đối với vấn đề môi trường, các chương trình đào tạo cần gắn chặt hơn với thực tiễn phát triển của đất nước theo phương châm “suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương”.