Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các – bon ra thị trường thế giới.

Một trong các biện pháp tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính đối với lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp là đẩy mạnh phục hồi rừng, tái sinh rừng tự nhiên (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Mục tiêu chung quản lý phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời tận dụng các cơ hội để phát triển nền kinh tế các- bon thấp, tăng trưởng xanh và cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Phạm vi thực hiện của Đề án là quản lý phát thải 6 loại khí nhà kính theo quy định của Nghị định thư Kyoto là Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfuorocarbons (PFCs), Sulfur hexafluoride (SF6); tập trung thực hiện tại các nguồn phát thải và bể hấp thụ khí nhà kính chính, trọng điểm trong nước thuộc các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, LULUCF và chất thải theo hướng dẫn của Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)…

Một trong các nội dung quản lý phát thải khí nhà kính là xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia với sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; xây dựng, rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế tài chính, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật, quy định về kiểm kê khí nhà kính phù hợp với hướng dẫn của IPCC vê kiểm kê quốc gia khí nhà kính.

Bên cạnh đó, thực hiện một số mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cụ thể cho các lĩnh vực chủ yếu trong các lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính so với năm 2005 là 8%.

Với lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu này là 20% thông qua hoạt động, biện pháp giảm phát thải như: Ứng dụng các biện pháp canh tác lúa tiên tiến theo hướng tiết kiệm nước và giảm chi phí đầu vào; thu gom tái chế, tái sử dụng các sản phậm phụ nông nghiệp. Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hữu cơ trong canh tác rau màu, mía, cây công nghiệp ngắn và dài ngày;…

Hay như lĩnh vực chất thải, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính so với năm 2005 là 5% nhờ các giải pháp thu hồi và sử dụng khí mê-tan (CH4) từ các bãi chôn lấp rác và xử lý nước thải công nghiệp.

Lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất, lâm nghiệp, mục tiêu tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính so với năm 2005 là 20% thông qua các biện pháp như bảo vệ rừng; trồng rừng, tái trồng rừng; đẩy mạnh phục hồi rừng, tái sinh rừng tự nhiên;…