Xử lý CCN hình thành trước khi quy chế quản lý CCN có hiệu lực

Một khu công nghiệp ở Phú Thọ (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Trường hợp cụm công nghiệp đã được UBND cấp tỉnh quyết định xử lý chuyển đổi theo đúng hướng dẫn tại khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp và đã có quyết định thành lập thì không phải thực hiện xử lý lại theo Thông tư này.

Theo thông tư, những cụm công nghiệp có diện tích lớn hơn 75ha đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì thực hiện chuyển đổi thành khu công nghiệp; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì điều chỉnh quy mô diện tích cho phù hợp với quy chế và thực hiện thành lập cụm công nghiệp.

Riêng các cụm công nghiệp trong các trường hợp cụm công nghiệp đã được lấp đầy diện tích đất công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và hoàn thành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng sẽ được xem xét giữ nguyên quy mô diện tích khi thực hiện thành lập cụm công nghiệp.

Đối với cụm công nghiệp có diện tích không quá 75 ha thì thực hiện thành lập cụm công nghiệp theo quy định để thống nhất quản lý theo quy chế.

Thời hạn xử lý CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực theo Thông tư liên tịch được quy định cụ thể như sau:

– Thời hạn hoàn thành rà soát, lập Danh mục các CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

– Thời hạn hoàn thành xử lý các CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2012, bãi bỏ quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương.