Long An: Di dời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường của Công ty MienHua

Trụ sở Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác MienHua (Ảnh: MienHua.com)

ThienNhien.Net – Xét đề nghị số 976/STNMT-CCBVMT ngày 17/9/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc di dời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH cơ khí chính xác MienHua (diện tích 45.000m2, phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An) UBND tỉnh Long An vừa có văn bản số 3458/UBND-NN yêu cầu Công ty TNHH cơ khí chính xác MienHua nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu tại quyết định số 1370/QĐ-DD ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh về việc áp dụng hình thức buộc di dời đối với cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong quá trình chờ di dời, Công ty TNHH cơ khí chính xác MienHua phải thực hiện lập kế hoạch di dời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường: công đoạn nhúng keo bề mặt, nấu nhôm và các công đoạn có phát sinh nước thải sản xuất báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi.

Phải cải tạo hoàn chỉnh và thường xuyên vận hành hệ thống xử lý các chất thải cũng như thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty tiếp tục tái phạm, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, còn bị đình chỉ hoạt động và di dời ngay sang vị trí khác phù hợp với ngành nghề sản xuất của Công ty theo quy định tại Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.