Bổ sung vốn cho dự án bảo vệ phát triển rừng Quảng Nam

ThienNhien.Net – UBND Quảng Nam vừa quyết định cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 1 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2012, để thực hiện dự án Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.