Bồi thường thu hồi đất bằng đất hoặc bằng tiền

ThienNhien.Net – Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền. Giá đất tính tiền bồi thường thực hiện tại thời điểm quyết định thu hồi sẽ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Dự thảo Luật Đất đai dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2013.

Ngoài quy định nêu trên, Dự thảo cũng nêu rõ, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cũng sẽ được xem xét hỗ trợ nhằm tổ chức lại sản xuất và bảo đảm đời sống.

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ. Trường hợp bố trí vào khu tái định cư tập trung thì khu tái định cư phải bảo đảm có điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, nhà nước điều tiết một phần nguồn thu từ đất để thực hiện việc hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Ảnh: ThienNhien.Net

Chỉ bồi thường phần đất nông nghiệp trong hạn mức

Dự thảo quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức quy định và phần diện tích do được thừa kế, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Còn phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở

Đối với việc bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở, dự thảo nêu quy định, UBND cấp tỉnh lập và tổ chức thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở cho người có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở. Trong đó, giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm bàn giao đất ở tái định cư, bán nhà ở tái định cư.

Trong trường hợp đối tượng được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường về đất ở và tài sản gắn liền với đất ở không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ để mua đủ suất tái định cư tối thiểu.

Xử lý các khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự thảo quy định việc xử lý các khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp quá trình giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà có liên quan đến giá đất tính bồi thường thì người có đất bị thu hồi có quyền mời tư vấn giá đất độc lập. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thành lập Hội đồng tư vấn về giá đất hoặc trưng cầu thẩm định giá đất trong quá trình giải quyết khiếu nại.